कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4410235
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.ktm.edu.np
ईमेल: info@ktm.edu.np

कलेजको प्रकार:

सम्बन्धन प्राप्त

University of Cambridge International

USA

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
General Certificate of Education
2 वर्ष (not set) 40
योग्यतामा आधारित: 5
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
GCE2
2 वर्ष (not set) 30
योग्यतामा आधारित: 5
कोटा: 0
ग्रामीण: 0