कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 061-535629
स्थान: कास्की
वेबसाइट: www.novel.edu.np
ईमेल: info@novel.edu.np

कलेजको प्रकार:

सम्बन्धन प्राप्त

University of Cambridge International

USA

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
General Certificate of Education
2 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0