कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4434350, 4434185
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.ist.org.np
ईमेल: info@ist.org.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

Salzburg University of Applied Science

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Bachelor of Hotel Management
4 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0