कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4494143, 016223236
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.layolacollege.edu.np
ईमेल: info@loyalacollege.edu.np

कलेजको प्रकार:

सम्बन्धन प्राप्त

International American University

USA

and also

Westcliff University

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Bachelor of Business Administration
4 वर्ष 340,000 (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0