कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4432216, 4432396, 4432178
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.ieccollege.com.np
ईमेल: info@ieccollege.com.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

Vinayak Mission University

India

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Bachelor of Interior Design
3 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0