कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4445540, 2042284
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.ica.edu.np
ईमेल: ica@ica.edu.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

Indira Gandhi National Open University

India

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Bachelor of Education
3 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
Bachelor of Arts
3 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
3 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
Bachelor's Degree in Torurism Studies
4 वर्ष + 6 Months (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
Bachelor of Computer Application
4 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication
1 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
PGD016
1 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
PGD017
1 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
PGD018
1 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
PGD019
1 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
PGD020
1 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0