कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-2211153, 01-2211156
स्थान: ललितपुर
वेबसाइट: www.ignounepal.edu.np
ईमेल: ignounit@gamil.com

कलेजको प्रकार:

सम्बन्धन प्राप्त

Indira Gandhi National Open University

India

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Bachelor of Arts
3 वर्ष 80,000 40
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
3 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0