कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4415038, 4429151, 4412584
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.silvermountain.edu.np
ईमेल: mailto:info@silvermountain.edu.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

Queen Margaret University

and also

American Hospitality Academy

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Higher Diploma in International Culinary Arts
500,000 30
योग्यतामा आधारित: 1
कोटा: 1
ग्रामीण: 1
Bachelor of Hotel Management
4 वर्ष 800,000 200
योग्यतामा आधारित: 1
कोटा: 1
ग्रामीण: 1