कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 057-521852
स्थान: मकवानपुर
वेबसाइट:
ईमेल:

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

CTEVT

Counsil for Technical Education and Vocational Training

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Diploma General Medicine
3 वर्ष 404,000 40
योग्यतामा आधारित: 1
कोटा: 2
ग्रामीण: 1
TSLC in Medical Laboratory Technology
2 वर्ष + 6 Months 120,000 40
योग्यतामा आधारित: 1
कोटा: 1
ग्रामीण: 1
2 वर्ष + 5 Months 100,000 40
योग्यतामा आधारित: 1
कोटा: 1
ग्रामीण: 1