कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 041-620502
स्थान: धनुषा
वेबसाइट:
ईमेल: caremedical2009@yahoo.com

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

CTEVT

Counsil for Technical Education and Vocational Training

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Diploma in Nursing
3 वर्ष 260,000 40
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
DP030
3 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0