कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-6613146, 6619585
स्थान: भक्तपुर
वेबसाइट:
ईमेल:

कलेजको प्रकार:समुदाय

सम्बन्धन प्राप्त

CTEVT

Counsil for Technical Education and Vocational Training

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Diploma in Civil Engineering
3 वर्ष 240,000 48
योग्यतामा आधारित: 2
कोटा: 1
ग्रामीण: 1
Diploma in Electronics Engineering
3 वर्ष (not set) 48
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
Diploma in Nursing
3 वर्ष 470,000 40
योग्यतामा आधारित: 2
कोटा: 1
ग्रामीण: 1