कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 29350
स्थान: चितवन
वेबसाइट:
ईमेल:

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

CTEVT

Counsil for Technical Education and Vocational Training

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Junior Technician Course in Livestock Production / Animal Health
1 वर्ष + 3 Months (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0